Historia szkoły

10 grudnia 1965 r. - powołana zostaje Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Suszu, którą w 1972 r. przemianowano na Zasadniczą Szkołę Rolniczą.

Z inicjatywy dyrektora szkoły Ryszarda Koziorowskiego w 1974 r. rozpoczęto budowę gmachu szkolnego.

W 1983 roku szkoła zostaje przemianowana na Zespół Szkół Rolniczych.

Dnia 14 października 1988 roku nadano szkole imię Ireny Kosmowskiej.

Decyzją Rady Powiatu w Iławie dnia 1 września 2000 roku placówka przeksztalciła się w Zespół Szkół w Suszu.

1 września 2001 roku szkoła wzbogaciła się w drugi obiekt mieszczący się przy ulicy Iławskiej 40.

Od dnia 1 września 2004r. decyzją Starosty Iławskiego przeszedł na emeryturę dyrektor mgr Ryszard Koziorowski.

Jednocześnie nowym dyrektorem Zespołu Szkół w Suszu został mgr inż. Gabriel Starbała.

Dyrektor mgr inż. Gabriel Starbała przeszedł na emeryturę latem 2007r.

Od roku szkolnego 2007/2008 pracę na stanowisku dyrektora rozpoczęła mgr Beata Szczepaniak-Furman.

Ogólne informacje o szkole

Organem prowadzącym Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu jest Powiat Iławski
Zespół Szkół prowadzi działalność dydaktyczną i wychowawczą zgodną z art. 7 pkt. 1 i 2 oraz art. 64 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) a szczegółowo określoną w Statucie Zespołu Szkół w Suszu.

Cele i zadania szkoły

1. Celem szkoły jest kształcenie i wychowanie przygotowujące do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie.
2. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego.
3. Szkoła przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości tolerancji i wolności.

Podstawowe cele i zadania opiekuńcze szkoły to:
1) zapewnienie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły,
2) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
3) organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi,
Ponadto Szkoła otacza szczególną opieką młodzież niepełnosprawną i zapewnia im w miarę swoich możliwości, warunki do pełnego uczestnictwa w procesie edukacyjnym.

Szkoła realizuje priorytety wychowawcze i profilaktyczne zawarte m. in. w:
1) Programie Wychowawczym „Bezpieczna i przyjazna szkoła”:
1. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu
2. Przeciwdziałanie zjawisku agresji i przemocy
3. Kreowanie właściwych postaw i własnego wizerunku
4. Troska o dobry wizerunek szkoły
2) Programie profilaktyki Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu:
1. Zapobieganie i przeciwdziałanie przejawom zachowań agresywnych:
- reagowanie na próby zachowań ryzykownych poprzez odwołanie się do specjalistycznej pomocy, - dostarczenie wiedzy o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów i stosowania środków odurzających.
2. Ograniczenie i eliminowanie zachowań problemowych występujących wśród młodzieży jak:
wagary, agresja, kradzieże.
- pomoc w rozwijaniu umiejętności społecznych i psychologicznych,
- redukowanie agresywnych zachowań w grupie rówieśniczej,
- popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
3. Kształtowanie osobowości ucznia w celu lepszego funkcjonowania w środowisku szkolnym i pozaszkolnym
- budowanie poczucia własnej wartości i zachowań asertywnych,
- warsztaty z komunikacji interpersonalnej
4. Wypracowanie form współpracy z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów młodzieży:
- pedagogizacja rodziców,
- porady, konsultacje,
- zaangażowanie rodziców w życie szkoły.
Obecnie w skład Zespółu Szkół im. I.Kosmowskiej w Suszu wchodzą następujace oddziały:
» Technikum Ekonomiczne
» Technikum Informatyczne
» Technikum Logistyczne
» Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
» Branżowa Szkoła I Stopnia - kucharz, 3 letnia
» Branżowa Szkoła I Stopnia - Wielozawodowa, 3 letnia
» Liceum Ogólnokształcące - 3 letnia
» Liceum Uzupełniające na podbudowie ZSZ - wieczorowe


W roku szolnym 2018/2019 do szkoły uczęszcza 254 uczniów.

Dyrektorem Zespołu Szkół jest mgr Beata Szczepaniak-Furman.

Kadrę nauczycielską stanowi 26 nauczycieli z wyższym wyksztalceniem i przygotowaniem pedagogicznym .Szkoła posiada nowoczesne gabinety przedmiotowe i pracownie specjalistyczne:
» salę lekcyjną wyposażoną w nowoczesną tablicę interaktywną
» dwie pracownie komputerowe (podłączone do Internetu)
» laboratorium języków obcych
» pracownia obsługi turystycznej
» pracownia ekonomiczna
» pracownia mikrobiologii, fizyki i chemii
» pracownia gastronomiczna z salą konsumencką pełniącą funkcję ośrodka egzaminacyjnego OKE w zawodzie kucharz małej gastronomii
» Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
» sala gimnastyczna i plac rekreacyjno-sportowy
» siłownia
» biblioteka z bogatym księgozbiorem i komputerami multimedialnymi z dostępem do Internetu


W szkole działają następujące koła zainteresowań:
» informatyczne
» polonistyczno-teatralne
» ekonmiczne
» matematyczne
» formacja taneczna Exodus
» SKS (sekcja siatkowki, koszykówki, lekkoatletyczna, tenisa stołowego)
» SK LOK z kołem strzeleckim
» SK PCK
» LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY„ Magma”
» Spółdzielnia Uczniowska
» Samorząd Uczniowski


W szkole działa radiowęzeł.


Ponadto uczniowie mają możliwość:
» uczestnictwa w praktykach zawodowych organizowanych w renomowanych ośrodkach rekreacyjno-wypoczynkowych
» zwiedzanie targów i wystaw branżowych
» uczestnictwa w spotkaniach z psychologiem i akcjach z zakresu profilaktyki zdrowotnej


Szkoła dysponuje następującymi pojazdami:
» bus 17 osobowy
» samochód osobowy